Yayınlar

2016 yılı içinde bölümümüz öğretim üyelerinin yayımladığı makaleler:

 1. Doğan, S. (2016). Şirvanşahlar Yadigarı Bakü'de Türk Dünyası Kongresi. Şehir ve Kültür(18), 84-85.
 2. Doğan, S. (2016). The Analysis of Classroom Teachers’ Application Frequency of Twelve Communication Barriers. Anthropologist, 23((1,2)), 280-290.
 3. Doğan, S., & Özdemir, A. (2016). MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞİŞİME KARŞI DİRENÇLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BAKIRKÖY İLÇESİ ÖRNEĞİ. Turkish studies, 11(1).
 4. Doğan, S. (2016). 2006’dan sonra kurulan üniversite Rektörlerin 2023 hedeflerinin saptanması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(4). (Kabul Edildi, Basım Aşamasında)
 5. Doğan, S. (2016). Küçük Prens Kitabının Yorumbilimsel ve Eğitim Sosyolojisi Açısından Analizi. (Hermeneutical and Education-Sociological Analysis of Book of Named The Little Prince (Le Petit Prince). ). Turkish Studies, 11(9), 305-324.
 6. Doğan, S. (2016). Eğitim ve Öğretimde Teknolojinin Doğru Kullanımı ve 0-7 Yaş Çağındaki Çocuklarda Teknolojinin Etkisi. Yeni Türkiye, 22(88), 722-730.

2016 yılı içinde bölümümüz öğretim üyeleri tarafından yayımlanan kitaplar ve kitap bölümleri:

 1. Özervarlı, M. S. (2016). Ottoman Perceptions of al-Ghazali's Works and Discussions on His Historical Role in Its Late Period. Islam and Rationality: The Impact of al-Ghazali Papers Collected on His 900th Anniversary. Vol. 2: Brill.
 2. "Changing the Boundaries of Knowledge: Talking about the Silence and the Break," Borders and the Changing Boundaries of Knowledge, İnga Brandell, Marie Carlson, Önver Çetrez (derl.), Swedish Research Institute in Istanbul, Şubat 2016, 149-193. 
 3. '"We Left Our Skirts to Men as We Went to the Front": The Participation of Abkhazian Women from Turkey in the Abkhazian War,'Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence, Ayşe Gül Altınay, Andrea Petö (derl.), Ashgate - (The Feminist Imagination - Europe and Beyond Series), 2016, 145-158. 
 4. Karaosmanoğlu, K., & Karaosmanoğlu, D. (2016). Criticizing Eurocentrism: Limitations and Alternatives. Eurocentrism at the Margins: Encounters, Critics and Going Beyond (pp. 197-214): Routledge.
 5. YAŞAR, F. T. (2016). Alafranga Halleri: Geç Osmanlı'da Adab-ı Muaşeret: Küre Yayınları.
 6. YAŞAR, F. T. (2016). “İstanbul’da Âdâb-ı Muâşeret” / Etiquette Rules in Istanbul. İstanbul Tarihi / The History of Istanbul. İstanbul: TDV İSAM ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
 7. Turna, N. (2016). Kethüdas: The Guild Wardens of Early Nineteenth Century Istanbul. History from Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert: Istanbul Bilgi University Press.
2016 yılı içinde bölümümüz öğretim üyeleri tarafından bilimsel toplantılarda verilen bildiriler ve sunumlar:
 1. Özervarlı, M. S. (2016). 10-12. Asırlarda Mâveraünnehir Düşünce Ekolü ve Başlıca Temsilcileri. III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu: Sempozyum Materyalleri, (pp. 217-21).
 2. Özervarlı, M. S. (2016). Cultural and Religious Tolerance in Ottoman Istanbul during Mehmed II. Cultural Diversity: World and Azerbaijan International Scientific-Practical Conference. Azerbaijan Republic Ministtry of Education and Baku State University, (pp. 117-20).
 3. Özervarlı, M. S. (2016, Eylül). Genel değerlendirme: Selahaddin Eyyübi Döneminde Düşünce. Siirt Üniversitesi Uluslararası Selahaddin Eyyübi Sempozyumu. Siirt.
 4. Özervarlı, M. S. (2016, Aralık). Intellectual Movements in the Late Ottoman and Early Republican Periods. The National and Kapodistrian University of Athens Conferences.
 5. Doğan, S. (2016, Ekim). Eğitim ve Öğretimde Teknolojinin Doğru Kullanımı ve 0-7 Yaş Çağındaki Çocuklarda Teknolojinin Etkisi. Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı. Yeni Türkiye Strateji Araştırma Merkezi, (pp. 722-730). Yeni Türkiye.
 6. Doğan, S., & Yavas, A. (2016, Mayıs). Investigating Multicultural Education Phenomenon in an Minority and Public High School: A Multiple Case Study.. Investigating Multicultural Education Phenomenon in an Minority and Public High School: A Multiple Case Study. International Journal of Arts and Sciences (IJAS).
 7. Doğan, S. (2016, Mart). Mehmet Akif Tefekküründe Asımın Nesli Gençliği. Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu. Ardahan Üniversitesi.
 8. Demirel, F. (2016). “Cumhuriyet Kadınlarının Askerlik Serüveni: Kadınları da Alın Askere”. Uluslararası Kadın ve Medeniyet Kongresi Tebliğleri,. Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, c.II, s.1014-1038.
 9. Demirel, F. (2016, Şubat). "The Modernisation of the legal system in the Ottoman State and Iran in the nineteenth Century.". Osaka Üniversitesi. Japonya.
 10. Demirel, F. (2016, Mayıs). "Osmanlı Devleti’nde hâkimlerin seçimi ve tayinlerinin yargı etiği açısından değerlendirilmesi". T.C. Adalet Bakanlığı, Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu. İstanbul.
 11. Demirel, F. (2016, Eylül). “ II. Abdülhamid’in Mekânsal İktidarı”. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyum. İstanbul.


2015 yılı içinde bölümümüz öğretim üyelerinin yayımladığı makaleler:

 1. Kaya, İ. (2015). Imagining Turkey. Arab World Geographer, 18(1-2), 22-30.
 2. Doğan, S., & Acar, E. (2015). Türkistanlı Milli Özgürlük Mücadelesinde Dedehan Hasan'ın Yeri ve Önemi. Türk Dünyası Araştırmaları, 111(218), 179-196.
 3. Gönüllüh, M. T., Doğan, S., & Çelik, Z. (2015). İlköğretim Öğrencilerinin Çevre İçin Zararlı Ambalaj Atıkları Hakkında Farkındalığı (İstanbul Örneği). Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Education and Social Sciences, 44(205), 44-62.
 4. Yaşar, F.T. (2015). Ahlaklı ve Medeni Nesiller Yetiştirmek. Din ve Hayat(25), 82-85.

2015 yılı içinde bölümümüz öğretim üyeleri tarafından yayımlanan kitaplar ve kitap bölümleri:

 1. Özervarlı, M. S. (2015). Arbitrating between al-Ghazali and the Philosophers: The Tahafut Commentaries in the Ottoman Intellectual Context. Islam and Rationality: The Impact of Al-Ghazali. Papers Collected on His 900th Anniversary, Vol. I. Leiden: Brill.
 2. Özervarlı, M. S. (2015). Gelenbevi, Ismail. The Encyclopedia of Islam: Third Edition. Leiden: Brill.
 3. Turna, N. (2015). The Shoe Guilds of Istanbul in the Early Nineteenth Century: A Case Study. Bread from the Lion's Mouth Artisans Struggling for a Livelihood in Ottoman Cities (pp. 157-174): Berghahn Books.
 4. Doğan, S., & Sutay, H. (2015). Kaybolan Şiir (Şairlerle şiir soruşturması). Reşit Galip cad.Hatır sok.No:23/2 G.O.P.Ankara: Cümle Yayınları.
 5. Doğan, S., & Doğan, C. (2015). Konuşmak Lazım (Evlilik, aile içi iletişim ve aile sosyolojisi). Alemdar Mahallesi Alayköşkü Caddesi Küçük Sokak No:6/3 Cağaloğlu-İstanbul: Akıl Fikir Yayınları.

2015 yılı içinde bölümümüz öğretim üyeleri tarafından bilimsel toplantılarda verilen bildiriler ve sunumlar:

 1. Özervarlı, M. S. (2015, Ocak). Methods of Knowledge Acquiring and Argument Building from Classical to Post-Classical Thought. Oxford University,, Worcester College.
 2. Özervarlı, M. S. (2015, Kasım). Introductory Remarks on Ottoman Thought and Philosophy. Inaugural Workshop of the International Associated Laboratory (LIA): The Reception of the Arabic Philosophy in the Ottoman World. Istanbul.
 3. Özervarlı, M. S. (2015, Nisan). General Evaluations of Current Studies on Religion and Society. Fourth International Conference on Social Thought and Theory in the MENA Region: Comparative Methods in Studying Religion and Society. Beirut.
 4. Özervarlı, M. S. (2015, Kasım). Traditional Cusomary Law and Modern Social Theories in Late Ottoman Thought. Intersections of Islamic Theology and Law, Free University. Berlin.
 5. Kaya, İ. (2015, Ekim). Kültürel Dönüş ve Yeni Kültürel Coğrafya. Turkish Association of Geographers Annual Meeting Proceedings. Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Yıllık Kongresi. Coğrafyacılar Derneği.
 6. Kaya, İ. (2015, Mart). Turkey and the KRG: still strategic partners in post-ISIS period?. Turkey, Kurds, and a New Region Workshop Organized by SWP and Al-Sharq Forum. Berlin, Germany.
 7. Kaya, İ. (2015, Nisan). Kurdish Peace Process in the Context of Shifting Power Relations in Turkey. AAG Annual Meeting. Chicago, IL.
 8. Kaya, İ. (2015, Şubat). Kürt Sorununda Barışı Aramak. Sosyal Bilimlerde Barışın İmkanı Çalıştayı. Diyarbakır.
 9. Kaya, İ. (2015, Ekim). Karşılaştırmalı Hukuktaki Örnekleriyle Seçim Barajı. Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar Paneli. İstanbul.
 10. Turna, N. (2015, Mayıs). The Shoemakers of Istanbul in the Nineteenth Century: An Overview. HISTORY OF OCCUPATIONS: OCCUPATIONS IN THE OTTOMAN EMPIRE AND TURKEY. DEPARTMENT OF HISTORY, ISTANBUL BILGI UNIVERSITY.
 11. Doğan, S., Aydın, H., & Bozkurt, A. Y. (2015, Haziran). Türkiye'de Azınlık Ve Devlet Lisesinde Çokkültürlü Eğitim Olgusununİncelenmesi: Çoklu Örnek Olay Çalışması. Türkiye'de Azınlık Ve Devlet Lisesinde Çokkültürlü Eğitim Olgusununİncelenmesi: Çoklu Örnek Olay Çalışması. II INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS 2. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ.
 12. Doğan, S. (2015, Mayıs). Türkiye'deki Balkan Kökenlilerin Balkanlar'da Yaşayalan Müslümanlar Hakkındaki İstikbal Tasavvuru. Congress Program and abstracts. International Saraybosna University, International Congress on Türkiye and Balkans.
 13. Doğan, S. (2015, Kasım). Sezai Karakoç'un Mevlanası. Sezai Karakoç'un Mevlanası. Atatürk Kültür Merkezi, Malatya Yeşilyurt Belediyesi ve İnönü Üniversitesi.
 14. DOĞAN, S. (2015, ). Sosyal Hastalıklar ve Aileyi Koruma Yolları. İstanbul, Zeytinburnu Belediyesi. AKDEM.
 15. YAŞAR, F. T. (2015). “Ahlaklı ve Medeni Nesiller Yetiştirmek: Malumat-ı Medeniye Ders Kitapları (1908-1918)”. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 16-18 Nisan 2015. Atatürk Araştırma Merkezi ve Bartın Üniversitesi.
 16. YAŞAR, F. T. (2015). II. Meşrutiyet Dönemi Malumat-ı Medeniye Ders Kitaplarında Ahlak Eğitimi. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 14-17 Ekim 2015.

 


2014 yılı içinde bölümümüz öğretim üyelerinin yayımladığı makaleler:

 1. İlhan, K. (2014). Ulusötesi Milliyetçilik Bağlamında Avrupa Kürt Diasporası” DUSBED, Cilt 6, Sayı 11.. DUSBED, 6(11).
 2. Kaya, İ. (2014). Coğrafi Düşüncede Mekân Tartışmaları. Posseible, 2(4), 11.
 3. Doğan, S. (2014). UYGARLIK MERKEZLİ AHLAK VE ADALET EĞİTİMİ YAKLAŞIMI. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 111-126.
 4. DOĞAN, S. (2014). Şark'ın Hüzünlü Şehri:Küdüs-ü Şerif. Şehir ve Kültür Dergisi, 1(5), 40-43.
 5. DOĞAN, S. (2014). Sömürülen Vatan Türkistan (Kitap analizi). Türk Dünyası Araştırmaları(211), 239-240.
 6. Doğan, S. (2014). Çölleşen Ruhumuzu Müzikle Yeşertelim. Bab-ı Şefkat Dergisi, 2(6), 54-55.
 7. DOĞAN, S. (2014). Mesnevi'den Pedagojik Yaklaşımlar. Bab-ı Şefkat Dergisi, 2(7), 48-51.
 8. Doğan, S. (2014). Müslümanların Bugünkü Meseleleri. Dil ve Edebiyat Dergisi, 6(70), 68-69.
 9. Doğan, S. (2014). Vefatının 96 Yılında Sultan Abdülhamid Han. Bab-ı Şefkat Dergisi(5), 56-59.
 10. Sevinc, G., & Spreng, R. N. (2014). Contextual and Perceptual Brain Processes Underlying Moral Cognition: A Quantitative Meta-Analysis of Moral Reasoning and Moral Emotions. PLOS ONE, 9(2).

 

 

2014 yılı içinde bölümümüz öğretim üyeleri tarafından yayımlanan kitaplar ve kitap bölümleri:

 1. Özervarlı, M. S. (2014). Kalam (Modern). The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam: Oxford University Press.
 2. Özervarlı, M. S., & Omari, R. E. (2014). Mu'tazilah. The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam: Oxford University Press.
 3. Özervarlı, M. S. (2014). Ash'arism. The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam: Oxford University Press.
 4. Özervarlı, M. S., & Nettler, R. N. (2014). Ibn Taymiyya. The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam: Oxford University Press.
 5. (2014). Çoğulculuk, Çokkültürlü ve Çokdilli Eğitim. Ankara: Anı Yayınları.
 6. (2014). Coğrafya Araştırma Yöntemleri. Balıkesir: Coğrafyacılar Derneği.
 7. (2014). Kültür ve Kimlik. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
 8. Kaya, İ., Arı, Y., & Yazıcı, H. (2014). The Future of the Middle East. After Climate Change and Culture-shift: Imagining the Future” edited by James Norwine. Springer: New York.. New York: Springer.
 9. Kaya, İ. (2014). Coğrafi Düşüncenin Değişimi ve Paradigmalar. Coğrafya Araştırma Yöntemleri. Balıkesir: Coğrafyacılar Derneği.
 10. Kaya, İ. (2014). Nitel Araştırma Yöntemleri. Coğrafya Araştırma Yöntemleri. Balıkesir: Coğrafyacılar Derneği.
 11. Doğan, S. N. (2014). Ne Kadar Yakın Olsa da, Uzak: Türkiye'de Devlet ile Çerkesler Arasındaki İlişkiler. Geçmişten Geleceğe Çerkesler: Kültür, Kimlik ve Siyaset. Ankara: KAFDAV.
 12. YAŞAR, F. T. (2014). “İstanbul’da Âdâb-ı Muâşeret” / Etiquette Rules in Istanbul. İstanbul Tarihi / The History of Istanbul. İstanbul: TDV İSAM ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi.